Facebook

Hitler: signature - he drops his pencil (00:00:06)
+ 143 related clips

Show available content from this video:

You can download the latest Adobe Flash Player here, then you have to enable the Javascript in your browser!

If you use iPhone, iPad, iPod, etc. try using Skyfire the ultimate browser

Download:

download link will be emailed after the payment is completed

Available formats: PAL: SD 720x576 25 fps 4.374 Kbit/sec
NTSC: SD 720x486 29,97 fps 4.374 Kbit/sec
Filesize: 3 Mb
Download format - web quality: 480x360 800 Kbit/sec
Sound: 192 Kbit/sec 48 KHz stereo
Still images from SD video jpg 720x576
Documents: html

Storyboard:

Click to view the video from this part!
show images
Hitler - 0001.sec Hitler - 0002.sec Hitler - 0003.sec Hitler - 0004.sec Hitler - 0005.sec

Title:

Hitler: signature - he drops his pencil

Rights-Managed, Footage

Location and time:

Germany, 1941

Description:

Hitler: signature - he drops his pencil


Other languages: show / hide


Chinese Traditional :

納粹元首阿道夫 · 希特勒,希特勒納粹党,校長的德國,獨裁者,元首和 Reichskanzler,國家社會主義德國工人党,Reichsheer,德國帝國,世界戰爭二、 戰爭、 大屠殺、 我鬥爭、 手抄本、 獨裁、 反猶太主義的、 極權、 獨裁,納粹主義、 新秩序、 生存空間、 居住空間、 雅利安人、 希特勒萬歲,法西斯主義、 軍事領袖、 政治家、 軍事、 軍隊、 軍人、 紀律、 制服、 幹事、 等級,衛兵,世界戰爭 2,第二次世界大戰,WW 2,第二次世界戰爭、 軍事衝突、 武器、 士兵、 盟友、 軸、 打擊、 戰鬥、 殺,1939 年,1945 年,簽名,滴眼液鉛筆,德國,1941 年,


Estonian :

Hitler, Adolf Hitler, Füürer, natsi, natside Partei, kantsler Saksamaa, diktaator, Füürer ja Riigikantsler, riigi Sotsialistliku Saksa Töölispartei, Reichsheer, saksa Keisririik, World War II maailmasõda, holokaust, minu võitlus, Mein Kampf, diktatuur, anti antisemitismi, totalitaarse, autokraatlike, natsismi, uus tellimus, Lebensraum, elamispinda, aaria inimesed, Heil Hitler, fašism, sõjaväejuht, poliitik, sõjavägi, armee, sõdur, distsipliini, vormirõivad, ohvitser, rank, valvur, maailmasõda 2, WW IIWW 2, teine maailmasõda, sõjalise konflikti, relvade, sõdurite, liitlased, telg, võidelda, lahing, tappa, 1939, 1945, allkiri, langeb pliiats, Saksamaa, 1941, ,


French :

Hitler, nazi, Adolf Hitler, Führer parti Nazi, chancelier de l'Allemagne, dictateur, Führer und Reichskanzler, Parti National socialiste des travailleurs allemands, Reichsheer, empire allemand, World War II, guerre, Holocauste, ma lutte, Mein Kampf, dictature, antisémitisme, totalitaire, autocratique, nazisme, New Order, Lebensraum, l'espace de vie, peuple aryen, Heil Hitler, fascisme, chef militaire, homme politique, militaire, armée, soldat, discipline, uniformes, officier, classer, protéger, la guerre mondiale 2, seconde guerre mondiale2 WW, deuxième guerre mondiale, conflit militaire, les armes, les soldats, les alliés, axe, se battre, battre, tuer, 1939, 1945, signature, gouttes crayon, Allemagne, 1941, ,


German :

Hitler, Adolf Hitler, Führer, Nazi, Nazi-Partei, Kanzler der nationalen Sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Soldat, Deutschland, Diktator, Führer Und Reichskanzler, Deutsches Reich, World War II, Krieg, Holocaust, mein Kampf, Mein Kampf, Diktatur, Anti-Semitism, totalitär, autokratische, Nationalsozialismus, New Order, Lebensraum, Lebensraum, arischen Menschen, Heil Hitler, Faschismus, Militärführer, Politiker, Militär, Armee, Soldat, Disziplin, Uniformen, Offizier, Rang, guard, Weltkrieg 2, WW IIWW 2, Zweiter Weltkrieg, militärischen Konflikt, Waffen, Soldaten, Verbündeten, Achse, kämpfen, kämpfen, töten, 1939, 1945, Signatur, fällt Bleistift, Deutschland, 1941,


Hindi :

हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, Führer, नाजी, नाजी पार्टी, जर्मनी, तानाशाह, Führer und Reichskanzler, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, Reichsheer, जर्मन साम्राज्य, दुनिया के चांसलर युद्ध द्वितीय, युद्ध, प्रलय, मेरा संघर्ष, धारण Mein Kampf, तानाशाही, विरोधी semitism, अधिनायकवादी, निरंकुश, फ़ासिज़्म, नई आदेश, Lebensraum, रहने की जगह, आर्यन लोगों, Heil हिटलर, फासीवाद, सैन्य नेता, राजनेता, सैनिक, सेना, सैनिक, अनुशासन, वर्दी, अधिकारी, रैंक, गार्ड, विश्व युद्ध 2, WW द्वितीयWW 2, द्वितीय विश्व युद्ध, सैन्य संघर्ष, हथियार, सैनिकों, सहयोगियों, अक्ष, लड़ाई, लड़ाई, मार, 1939, 1945, हस्ताक्षर, 1941, पेंसिल, जर्मनी, बूँदें,


Italian :

Hitler, Adolf Hitler, Führer, nazista, partito nazista, cancelliere della Germania, dittatore, Führer und Reichskanzler, partito nazionale socialista tedesco dei lavoratori, Reichsheer, Impero tedesco, World War II, guerra, Olocausto, mia lotta, Mein Kampf, dittatura, anti-semitismo, totalitario, autocratico, nazismo, ordine nuovo, il Lebensraum, lo spazio vivente, gente Aryan, Heil Hitler, fascismo, leader militare, politico, militare, esercito, soldato, disciplina, uniformi, ufficiale, rank, guardia, guerra mondiale 2, WW II2 WW, seconda guerra mondiale, il conflitto militare, armi, soldati, alleati, asse, combattere, combattere, uccidere, 1939, 1945, firma, scende a matita, Germania, 1941, ,


Latvian :

Hitlers, Ādolfs Hitlers, fīrers, nacistu, nacistu partija, kanclers Vācijas diktators, fīrers und Reichskanzler, valsts Sociālistiskās vācu strādnieku partija, Reichsheer, Vācijas impērija, World War II, karš, holokausts, mana cīņa, Mein Kampf, diktatūra, antisemītismu, totalitārā autokrātisko, nacismu, New Order, Lebensraum dzīvojamās telpas, āriešu cilvēkus Heil Hitler, fašismu, militārais līderis, politiķis, militāro, armija, karavīrs, disciplīnu, uniformas, virsnieks, rangs, aizsargs, pasaules kara 2 WW IIWW 2, otrajā pasaules karā, militāro konfliktu, ieroči, karavīri, sabiedrotie, ass, cīņa, cīņa, nogalināt, 1939, 1945, paraksta, pilieni zīmuli, Vācija, 1941, ,


Slovak :

Hitler, Adolf Hitler, vodca nacistickej, nacistickej strany, kancelár Nemecka, diktátor, vodca und Reichskanzler, národnej socialistická nemecká robotnícka strana, Reichsheer, nemeckej ríše, svetová vojna II, vojny, holokaust, môj boj, Mein Kampf, diktatúra, anti-semitismu, totalitarizmu, autokratický, nacizmus, New Order, Lebensraum, obývačky, Aryan ľudí, Heil Hitler, fašizmu vojvodca, politik, vojenskej, armáda, vojak, disciplína, uniformy, dôstojník, hodnosť, stráž, svetová vojna 2, WW IIWW 2, druhá svetová vojna, vojenský konflikt, zbrane, vojaci, spojenci, osi, boj, bitka, zabiť, 1939, 1945, podpis, kvapky ceruzkou, Nemecko, 1941, ,


Thai :

ฮิตเลอร์ อดอล์ฟฮิตเลอร์ Führer นา ซี พรรคนาซี นายกรัฐมนตรี เยอรมนี เผด็จการ Führer แดน Reichskanzler ชาติสังคมนิยมเยอรมันพรรคแรงงาน Reichsheer จักรวรรดิเยอรมัน โลกสงคราม II สงคราม holocaust ฉันต่อสู้ Mein Kampf เผด็จการ ต้าน semitism คริสต์ วิจารณ์ นาซี สั่งใหม่ Lebensraum นั่งเล่น คนอารยัน Heil ฮิต ฟาสซิสต์ ผู้นำทหาร นักการเมือง ทหาร กองทัพ ทหาร วินัย เครื่องแบบ เจ้า หน้าที่ จัดอันดับ ปก ป้อง สงครามโลกครั้ง 2, WW II, WW 2 สงครามโลกที่สอง ความขัดแย้งทางทหาร อาวุธ ทหาร พันธมิตร แกน ต่อสู้ ต่อสู้ ฆ่า 1939, 1945 ลายเซ็น 1941 ดินสอ เยอรมนี หยด,


Vietnamese :

Hitler, Adolf Hitler, Quốc trưởng, phát xít, Đảng Quốc xã, thủ tướng Đức, nhà độc tài, Quốc trưởng und Reichskanzler, Đảng Quốc gia xã hội chủ nghĩa Đức lao động, Reichsheer, Đế quốc Đức, thế giới chiến tranh II, chiến tranh, holocaust, của tôi đấu tranh, Mein Kampf, chế độ độc tài, chống Do Thái, totalitarian, độc đoán, chủ nghĩa phát xít, trật tự mới, Lebensraum, không gian sống, con người Aryan, Heil Hitler, chủ nghĩa phát xít, lãnh đạo quân sự, chính trị gia, quân đội, quân đội, người lính, kỷ luật, đồng phục, sĩ quan, đánh giá, bảo vệ, chiến tranh thế giới 2, Đệ nhị thế chiếnWW 2, chiến tranh thế giới thứ hai, xung đột quân sự, vũ khí, binh sĩ, quân đồng minh, trục, chiến đấu, chiến đấu, giết, 1939, 1945, chữ ký, giọt bút chì, Đức, năm 1941, ,


Produced

1941

Definition:

SD
color audio

Format:

4:3
Original video: This ist the original video - with voice over (master)
Click to view the video from this part!

ID Nr.:

10284_10915

Uploaded:

05-04-2011 10:48:44

Rights-ready pricing
Your price:
Requires all project details to be selected
How to buy/download?

video  image  sound  text  all

I am Hédi, can I help you?

mail  skype  call