Facebook

Space Shuttle Endeavour: Planning of capture and redeploying of the INTELSAT VI communications satellite (00:03:07)
Original video: Space Shuttle Endeavour: Capture and redeploying of the INTELSAT VI communications satellite (00:07:50)

Show available content from this video:

You can download the latest Adobe Flash Player here, then you have to enable the Javascript in your browser!

If you use iPhone, iPad, iPod, etc. try using Skyfire the ultimate browser

Download:

download link will be emailed after the payment is completed

Available formats: PAL: SD 720x576 25 fps 4.377 Kbit/sec
NTSC: SD 720x486 29,97 fps 4.377 Kbit/sec
Filesize: 98 Mb
Download format - web quality: 480x360 800 Kbit/sec
Sound: 192 Kbit/sec 48 KHz stereo
Still images from SD video jpg 720x576
Documents: html

Storyboard:

Click to view the video from this part!
show images
Space Shuttle Endeavour - 0001.sec Space Shuttle Endeavour - 0070.sec Space Shuttle Endeavour - 0093.sec Space Shuttle Endeavour - 0117.sec Space Shuttle Endeavour - 0183.sec

Title:

Space Shuttle Endeavour: Planning of capture and redeploying of the INTELSAT VI communications satellite

Rights-Managed, Footage

Location and time:

United States, 13-05-1992

Description:

Space Shuttle Endeavour: Planning of capture and redeploying of the INTELSAT VI communications satellite


Other languages: show / hide


Chinese Simplified :

发现、 查找、 作业、 工作、 劳动、 活动、、 飞、 空间、 外层空间、 宇宙、 宇宙、 科学、 格物致知、 知识、 学习、 技术、 技术、 太空梭、 宇航员、 特派团、 建设、 研究、 服务的特派团,哈勃空间望远镜,美国航空航天局的努力,奋进号航天飞机,规划、 捕获、 重新部署,国际通信卫星组织六通信卫星,美国,1992 年,空间研究的里程碑,1992/5/13、 宇航员、 太空行走,


Czech :

objev, najít, zaměstnání, práce, práce, aktivity, fly, prostor, vesmíru, vesmír, Kosmos, věda, scientia, znalosti, učení, technologie, technika, raketoplán, Endeavour, astronauti, poslání, stavebnictví, výzkum, servisní mise, Hubbleova vesmírného dalekohledu, nasa, raketoplánu Endeavour, plánování, sběr dat, přesun, INTELSAT VI, komunikační družice, USA, 1992, prostor, milník, 13-05-1992, astronaut, vesmírná procházka, ,


French :

découverte, trouver, emploi, travail, travail, activité, mouche, espace, l'espace, univers, cosmos, science, scientia, connaissance, apprentissage, technologie, technique, navette spatiale, Endeavour, astronautes, mission, construction, recherche, mission de service, télescope spatial Hubble, nasa, la navette spatiale Endeavour, planification, capture, redéploiement, INTELSAT VI, satellite de communications, États-Unis, 1992, espace jalon, 13/05/1992, astronaute, marche dans l'espace, ,


Greek :

ανακάλυψη, βρείτε, εργασία, εργασία, εργασία, δραστηριότητα, μύγα, χώρο, διάστημα, σύμπαν, cosmos, επιστήμη, scientia, γνώση, μάθηση, τεχνολογία, τεχνική, διαστημικό λεωφορείο, προσπάθεια, αστροναύτες, αποστολή, κατασκευές, έρευνα, υπηρεσία αποστολής, το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, nasa, το διαστημικό λεωφορείο Endeavour, σχεδιασμός, σύλληψη, αναδιάταξης, INTELSAT VI, δορυφορικών επικοινωνιών, Ηνωμένες Πολιτείες, 1992, χώρος ορόσημο, 13-05-1992, αστροναύτης, το περπάτημα χώρο, ,


Hebrew :

גילוי, למצוא, עבודה, עבודה, עבודה, פעילות, זבוב, שטח, מהחלל החיצון, היקום, קוסמוס, מדע, scientia, ידע, למידה, טכנולוגיה, טכניקה, מעבורת החלל, אנדוור, אסטרונאוטים, המשימה, בנייה, מחקר, משימת שירות, טלסקופ החלל האבל, נאס א, מעבורת החלל אנדוור, תכנון, לכידת, פריסה מחדש של, חברת INTELSAT VI, לוויין תקשורת, ארה ב, 1992, מרחב אבן דרך, 13-05-1992, אסטרונאוט, הליכת חלל, ,


Hindi :

डिस्कवरी, ढूँढें, नौकरी, काम, श्रम, गतिविधि, मक्खी, अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, विज्ञान, scientia, ज्ञान, शिक्षण, प्रौद्योगिकी, तकनीक, अंतरिक्ष शटल, प्रयास, अंतरिक्ष यात्री, मिशन, निर्माण, शोध, सेवा मिशन, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप, नासा, redeploying INTELSAT VI, अंतरिक्ष शटल एंडेवर की योजना बना, कब्जा, अंतरिक्ष मील का पत्थर, 13-05-1992, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष सैर, संचार उपग्रह, संयुक्त राज्य अमेरिका, 1992, ,


Japanese :

発見、検索、仕事、仕事、労働、活動、フライ、空間、宇宙、宇宙、コスモス、科学、scientia、知識、学習、技術、テクニック、スペースシャトル、エンデバー、宇宙飛行士、ミッション、建設、研究、サービスの使命は、ハッブル宇宙望遠鏡、nasa は、アメリカ合衆国のスペースシャトル、計画、キャプチャ、インテルサット VI を再デプロイする通信衛星, アメリカ合衆国, 1992 年スペース マイルス トーン、1992/05/13、宇宙飛行士、宇宙遊泳,


Korean :

검색, 찾기, 작업, 작업, 노동, 활동, 비행, 공간, 우주, 우주, 우주, 과학, scientia, 지식, 학습, 기술, 기술, 우주 왕복선, 엔데버, 우주 비행사, 미션, 건설, 연구, 서비스 임무, 허블 우주 망원경, nasa, 우주 왕복선 노력, 계획, 캡처, 재배포, INTELSAT VI, 통신 위성, 미국, 1992 년, 이정표, 13-05-1992 년, 우주 비행사, 우주 유영, 우주,


Romanian :

descoperirea, găsi, job, munca, muncii, activitate, zbura, spaţiu, spaţiul cosmic, univers, cosmos, stiinta, scientia, cunoştinţe, de învăţare, tehnologie, tehnica, navetei spaţiale, Endeavour, astronauţii, misiune, construcţie, cercetare, misiunea de serviciu, telescopul spaţial Hubble, nasa, Naveta spațială Endeavour, planificare, captura, redistribuirea, INTELSAT VI, de comunicaţii prin satelit, Statele Unite ale Americii, 1992, spaţiu milestone, 13-05-1992, astronaut, spaţiu plimbare, ,


Slovak :

objav, nájsť, práce, práce, práce, činnosť, lietať, priestor, vesmíru, vesmíru, kozmu, vedy, scientia, vedomosti, učenie, technológie, technika, raketoplánu, Endeavour, kozmonautov, misie, stavebné, výskum, verejnoprospešné služby, nasa, Hubble Space Telescope, raketoplán Endeavour, plánovanie, zachytiť, presunutie, INTELSAT VI, komunikačný satelit, USA, 1992, miesto míľnik, 13-05-1992, astronaut, vesmírnu prechádzku, ,


Vietnamese :

khám phá, tìm thấy, công việc, công việc, lao động, hoạt động, bay, space, vũ trụ, vũ trụ, vũ trụ, khoa học, scientia, kiến thức, học tập, công nghệ, kỹ thuật, không gian đưa đón sân bay, nỗ lực, Phi hành gia, nhiệm vụ, xây dựng, nghiên cứu, nhiệm vụ dịch vụ, kính viễn vọng không gian Hubble, nasa, tàu con thoi Endeavour, lập kế hoạch, nắm bắt, bố trí, INTELSAT VI, truyền hình vệ tinh, Hoa Kỳ, năm 1992, không gian sự kiện quan trọng, 13-05-1992, du hành vũ trụ, không gian đi bộ, ,


Produced

13-05-1992   

Definition:

SD
color audio

Format:

4:3
Original video: Space Shuttle Endeavour: Capture and redeploying of the INTELSAT VI communications satellite
Click to view the video from this part!

ID Nr.:

_12767

Uploaded:

27-06-2011 15:48:37

Rights-ready pricing
Your price:
Requires all project details to be selected
How to buy/download?

video  image  sound  text  all

I am Hédi, can I help you?

mail  skype  call