Facebook

World War II: 62 millionen dead - It began on 1st September (00:04:58)
+ 454 related clips

Show available content from this video:

You can download the latest Adobe Flash Player here, then you have to enable the Javascript in your browser!

If you use iPhone, iPad, iPod, etc. try using Skyfire the ultimate browser

Filmtext:

English

Download:

download link will be emailed after the payment is completed

Available formats: PAL: SD 720x576 25 fps 4.214 Kbit/sec
NTSC: SD 720x486 29,97 fps 4.214 Kbit/sec
Filesize: 150 Mb
Download format - web quality: 480x360 800 Kbit/sec
Sound: 192 Kbit/sec 48 KHz stereo
Still images from SD video jpg 720x576
Documents: html

Storyboard:

Click to view the video from this part!
show images
World War II - 0001.sec World War II - 0111.sec World War II - 0149.sec World War II - 0187.sec World War II - 0294.sec

Title:

World War II: 62 millionen dead - It began on 1st September

Rights-Managed, Editorial

Location and time:

Worldwide, 01-09-1939

Description:

World War II was a global military conflict lasting from 1939 to 1945. It was the most widespread war in history, with more than 100 million military personnel mobilised. Marked by significant action against civilians, including the Holocaust and the only use of nuclear weapons in warfare, it was the deadliest conflict in human history.


Other languages: show / hide


Hungarian :

World War 2, második világháború, szeptember 1, 1939, május 8, 1945, holokauszt, nukleáris fegyver, lengyel, lengyel, egyenletes, Gleiwitzi, Adolf Hitler, német szövetségi kancellárnő, Führer, Berlin, D-nap, a határozat nap, rasszista, provokáció, világméretű válság, Versailles, Franciaország, Párizs, diktátor, a diktatúra, a horogkereszt zászló, Endlösung, a végső megoldás, a Pearl Harbor, kapituláció, Normandia, támadó, Kelet-Ázsia, Japán, föld a felkelő nap, Európa, csata os Stalingrad, halott, civil, menekültek, a szövetséges, csapat, strand, áldozat, csata, ,


Korean :

2 차 세계 대전, 제 2 차 세계 대전, 9 월 1, 1939, 5 월 8, 1945, holokauszt, 핵 무기, 폴란드, 폴란드어, 유니폼, 글라이비츠, 아돌프 히틀러, 독일의 장관 총통, 베를린, D 일, 결정 일, 인종차별, 도발, 세계적인 위기, 베 르 사 이유, 프랑스, 파리, 독재자, 독재, swastika 깃발, Endlösung, 최종 솔루션, 진주만, 항복, 노르망디, 공세, 동남 아시아, 일본, 땅 상승 해, 유럽, 전투 os 스탈린 그 라 드, 죽은 민간인, 난민, 연합군부 대, 바닷가, 피해자, 전투, ,


Spanish :

2ª guerra mundial, segunda guerra mundial, septiembre mayo 1, 1939, 8, 1945, holokauszt, Polaco de armas nucleares, Polonia, uniforme, Gleiwitz, Adolf Hitler, Canciller de Alemania, Führer, Berlín, D-day, día de la decisión, racista, provocación, crisis mundial, Versalles, Francia, París, dictador, dictadura, bandera de swastika, Endlösung, solución Final, Pearl Harbor, tierra de capitulación, Normandía, ofensiva, Asia Oriental, Japón, del naciente sol, Europa, batalla os Stalingrado, muerto, civil, refugiados, aliado, tropa, playa, víctima, batalla, ,


Swedish :

2: a världskriget, andra världskriget, september 1, 1939, maj 8, 1945, holokauszt, kärnvapen, Polen, polska, enhetlig, Gleiwitz, Adolf Hitler, förbundskanslern i Tyskland, Führer, Berlin, D-dagen, beslut dag, rasistiska, provokation, world-wide krisen, Versailles, France, Paris, diktator, diktatur, hakkorset sjunker, Endlösung, slutgiltiga lösningen, Pearl Harbor, kapitulation, Normandie, offensiv, östra Asien, Japan, landet av stigande solen, Europa, slaget vid os Stalingrad, döda, civil, flyktingar, förbundet, soldaten, stranden, offer, strid, ,


Thai :

กันยายน 2 สงครามโลก สงครามโลกครั้งสอง พฤษภาคม 1, 1939, 8, 1945, holokauszt อาวุธนิวเคลียร์ โปแลนด์ โปลิช ยูนิฟอร์ม Gleiwitz, Adolf Hitler นายกรัฐมนตรีเยอรมนี fuhrer เบอร์ลิน วันดี วันตัดสิน racist, provocation ภาวะ วิกฤตโลก เวอเซียลเลส ฝรั่งเศส ปารีส เผด็จการ เผด็จการ ธงสวาสติกา Endlösung โซลูชั่นสุดท้าย เพิร์ล ฮาร์เบอร์ capitulation นอร์มังดี รก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น แผ่นดินเพิ่มขึ้นดวงอาทิตย์ ยุโรป สงคราม os Stalingrad ตาย พลเรือน ผู้ลี้ภัย พันธมิตรกองทหาร ชายหาด เหยื่อ ต่อสู้,


Turkish :

2. Dünya Savaşı, Dünya Savaşı, Eylül 1, 1939, Mayıs 8, 1945, holokauszt, nükleer silah, Polonya, Lehçe, üniforma, Gleiwitz, Adolf Hitler, Almanya, Başbakanı Führer, Berlin, D-günü, karar günü, ırkçı, provokasyon, dünya çapında kriz, Versailles, Fransa, Paris, diktatör, diktatörlük, gamalı haç bayrak, Endlösung, nihai çözüm, Pearl Harbor, kapitülasyon, Normandiya, saldırgan, Doğu Asya, Japonya, arazi yükselen güneş, Avrupa, savaş os Stalingrad, ölü, sivil, mülteciler, Müttefik, asker, savaş, plaj, kurban,


Ukrainian :

2 світової війни, Другої світової війни, вересень травня 1, 1939, 8, 1945, holokauszt, ядерної зброї, Польщі, польський, uniform, Gleiwitz, Адольфа Гітлера, канцлер Німеччини, фюрер, Берлін, D-день, день рішення, расистських, провокації, світі кризи, Версаль, Франції, Париж, диктатор, диктатури, свастику прапор, Endlösung, остаточне рішення, Перл-Харбор, капітуляцію, Нормандія, наступ, Східної Азії, Японія, Земля висхідний сонце, Європа, битва os Сталінград, мертвий, Цивільний та біженців, союзників, війська, пляж, жертва битви, ,


Vietnamese :

Thế chiến 2, chiến tranh thế giới thứ hai, ngày tháng năm 1, 1939, 8, 1945, holokauszt, vũ khí hạt nhân, Ba Lan, Ba Lan, đồng phục, Gleiwitz, Adolf Hitler, thủ tướng Đức, fuhrer, Béc-lin, D-ngày, quyết định ngày, phân biệt chủng tộc, sự khiêu khích, trên toàn thế giới khủng hoảng, Versailles, Pháp, Paris, nhà độc tài, chế độ độc tài, chữ Vạn cờ, Endlösung, giải pháp cuối cùng, Trân Châu Cảng, đầu hàng, Normandy, cuộc tấn công, đông á, Nhật bản, đất của rising sun, Châu Âu, trận os Stalingrad, chết, dân sự, người tị nạn, liên minh, tàu chở binh lính, beach, nạn nhân, chiến đấu, ,


Produced

01-09-1939   

Definition:

SD
color audio

Format:

4:3
Original video: This ist the original video - with voice over (master)
Click to view the video from this part!

ID Nr.:

2475_4698

Uploaded:

05-11-2010 15:02:56

Rights-ready pricing
Your price:
Requires all project details to be selected
How to buy/download?

video  image  sound  text  all

I am Hédi, can I help you?

mail  skype  call